All Aquarium in Thailand

Archive for ภาคตะวันออก

Buy Cheap Battery for ภาคตะวันออก.

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน : ชลบุรี

ตามรอยพระยุคลบาทจากการเอกสหิบิเชนที่พระจุฑาธุชราชฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง …

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา : จันทบุรี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา : จันทบุรี

สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ได้ปฏิบัติงานจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาจัดแสดง เพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้และ …

อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา : ชลบุรี

อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา : ชลบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของเมืองพัทยาที่ทำให้ผู้มาเยือนได้เหมือนกับได้เดินทางดำดิ่งลงสู่โลกใต้ทะเล โดยเริ่มจากชายฝั่งอันเป็นหาดทรายและแก่งหิน ลงลึกไปยังดงปะการังสีสันสดใส …

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล : ชลบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล : ชลบุรี

พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2513 และในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม …

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง : ระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง : ระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 193,197,015.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) …