All Aquarium in Thailand

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง : ระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง : ระยอง

Rayong Aquarium

aq_rayong

ประวัติความเป็นมา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

          สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เป็นกลุ่มงานหนึ่งของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 193,197,015.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีลำดับการใช้งบประมาณ ดังนี้

 • พ.ศ. 2539 กรมประมง ได้ดำเนินการขอตั้งงบประมาณจัดสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม และ พรรณไม้น้ำ จังหวัดระยอง (ชื่อเดิม) เป็นจำนวนเงิน 177,900,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2541 กรมประมงได้รับงบประมาณระยะแรกจากสำนักงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 58,300,000.- บาท (ห้าสิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน) และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามและ พรรณไม้น้ำจังหวัดระยอง (ชื่อเดิม) ในปี พ.ศ 2541-2543 โดยก่อสร้างได้เฉพาะส่วนโครงสร้างอาคารและการปรับพื้นที่บางส่วน ยังไม่มีระบบอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในตัวอาคารที่จะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
 • พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณครั้งที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 85,897,015.- บาท (แปดสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีที่มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 จำนวน 16,357,015.- บาท (สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน)
  • งบประมาณสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (ก.จ.ภ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใน ขณะนั้น (ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค) จำนวนเงิน 69,540,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

Rayong Aquarium-Thailand

งบประมาณดังกล่าวใช้ไปในการต่อเติมอาคารและระบบภายใน โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1 ปี ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2545

          หลังการก่อสร้างในระยะที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในส่วนที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ปรากฏว่ายังมีระบบหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ระบบการส่งน้ำทะเลให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระบบการให้โอโซน ระบบกรองน้ำ เป็นต้น ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาระบบต่างๆ แล้วเสร็จ และดำเนินการเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ ตกแต่งตู้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงในการจัดแสดง

Rayong Aquarium-Thailand

          จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในกรมประมง พร้อมทั้งการจัดเตรียมงานและสถานที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ ทำให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สามารถเปิด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ โดยถือเอาวโรกาสในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบรอบ 72 พระชันษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2546 เป็นวันเริ่มเปิดดำเนินการ โดยผนวกอยู่ในกิจกรรมเทิดพระเกิยรติฯ ที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยการเดินเทิดพระเกียรติ การถวายเครื่องราชสักการะ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และการปลูกป่าโกงกาง

Rayong Aquarium-Thailand

พ.ศ. 2546 กรมประมงได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 49,000,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อแสดงสัตว์น้ำกลางแจ้ง (Outdoor Pool) ติดกับชายทะเล ซึ่งเป็นบ่อแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลางแจ้ง ที่ทันสมัยใช้ในการแสดงของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น โลมา เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม ของบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยองต่อไป ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการและ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี

Rayong Aquarium-Thailand

เวลาเปิดให้บริการ

 • ปิดทำการวันจันทร์ และอังคาร
 • วันพุธ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

Rayong Aquarium - Thailand

การแสดงโชว์พิเศษ

 • -

อัตราค่าเข้าชม

 • -

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้า โดยทำหนังสือส่งถึง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
หมู่ 2 ต. เพ อ.เมือง จ. ระยอง 21160

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง


View Larger Map

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

โทร.038-653 741 , 038 653-672 ; แฟกซ์.038 651-763

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง กรมประมง
ภาพ : aquariumthailand.com

Comments are closed.