All Aquarium in Thailand

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา
Phayao Freshwater Aquarium

aq_phayao01

ประวัติความเป็นมา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา

อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดจังหวัดพะเยา ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่aq_phayao02 งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างวงเงิน 4,177,600 บาท ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 สร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2536 เป็นอาคารแบบตึกชั้นเดียว aq_phayao03 โครงหลังคาเหล็กทรงสเปน พร้อมอุปกรณ์ และตู้แสดงพันธุ์ปลา จำนวน 34 ตู้
ภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาจะจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากในพื้นที่จังหวัดพะเยาaq_phayao04 ที่เก็บรวบรวมได้จากกว๊านพะเยา แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว พันธุ์ปลาที่จัดแสดงไว้ในอาคารมีประมาณ 69 ชนิดaq_phayao05
กว๊านพะเยามีเนื้อที่ทั้งหมด 12,831 ไร่ ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดพะเยามีความรับผิดชอบกว๊านพะเยาทั้งหมดในปี 2540aq_phayao06

วัตถุประสงค์

 1. จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืดของไทย
 2. เป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการประมงแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ
 3. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
 4. เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

aq_phayao07

เวลาเปิดให้บริการ

 • เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30–16.30 น.

aq_phayao08

การแสดงโชว์พิเศษ

 • -

aq_phayao09

อัตราค่าเข้าชม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม (บริจาคค่าอาหารสัตว์น้ำ)

aq_phayao10

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ที่นครสวรรค์ ผ่านอ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ตาก ผ่านอ.เถิน อ.สบปราบ อ.งาว จ.ลำปาง เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 969 ก.ม.
aq_phayao11

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  โทร. 0 5443 1251, 0 5448 0266, 0 5448 0466

aq_phayao12

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จังหวัดพะเยา
ภาพ aquariumthailand.com

One Response to “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา”

 1. คณะกรรมการนักศึกษารุ่น52 สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา
  ๐๐๓/๒๕๕๒ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  จังหวัดนครปฐม

  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

  เรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา

  เรื่อง ขอนำนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา

  เนื่องด้วยมีคณะนักศึกษา สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมาลงพื้นที่ศึกษาวิจัยภาคสนาม ณ จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยภาคสนามในครั้งนี้
  ดังนั้นทางคณะกรรมการนักศึกษา จึงใคร่ขอความกรุณา นำนักศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมคณาจารย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนประมาณ ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐น.

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

  วีระยุทธ รอดประดิษฐ์
  (นายวีระยุทธ รอดประดิษฐ์) รองประธานคณะกรรมการนักศึกษารุ่น52

  โทรศัพท์ ๐๘-๔๙๓๓-๘๓๑๙